بر تن هر بدنظر یاوه‌گو؛ لرزه درانداخته یاهوی تو؛ فاتح خیبر اسدالله علی؛ لعنت الله به بدگوی تو؛ شیرزنی کو که بِزاید چُنان؛ شکل حسین‌بن‌علی در جهان؛ غیرت الله تویی یا علی؛ رحمت الله به بانوی تو...