عشق‌ من سامراته قبله من خاک پاته بهشت رویایی من صحن و سراته قربون اسم زیبات من هستم از گداهات روزیمه توی دستات.