می سوزه جگرش چی اومد به سرش؛ داره جون میده پیش پسرش.