آموزش دوخت کتاب داستان نمدی توسط مریم پورمشکی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما.