دیدن‌ روی‌ تو راه‌ دگری‌ می‌ خواهد؛ شرح حال تو از شعر بریدن دارد؛ کلیپ دلبرانه کوتاه