کلیپی از دکتر مجتبی شکوری در برنامه کتاب باز سروش صحت که عنوان می کند قاتل اکثر رابطه های عاطفی همین توجیه کردن است و تغییر نکردن.