احساسمون عوض میشه حرفامون یادمون میره قولامون ... و باز ادامه میدیم که آدم بدی نباشیم که نگن اونی که ول کرد ما بودیم ما میکُشیم و قاتل میشیم ولی حاضر نیستم بهمون بگن بی معرفت.