ما تلاشمون رو‌میکنیم.. خداروشکر‌‌ بابت هر چیزی که دادی و‌ ندادی.