زمزمه ابیاتی از حافظ توسط استاد شهید مرتضی مطهری در محفل خانوادگی سال 1354.