بدتر ز هجر از غم هجران نمردن است؛ ویدئوی کوتاه دلبرانه برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ