ویژگی های منجی و تفکر آخرالزمانی شیعی در رسانه و سینمای غرب.