رفیق‌اونه که بدونه کی باشه رفیق روزای سخت، بی‌کسی‌باشه حتی یه هم صحبتیش میتونه دوای دردت باشه..