کلیپی از غزل خوانی سعید بیابانکی در برنامه راه شب رادیو هدیه ای به شما همراهان عاشق از دیوان حضرت حافظ علیه الرحمه