این ویدئوی آموزش مدل بستن شال تای برگردون آویز شال هست که بصورت گره زیر گلو قرار می گیره