ویددویی تاثیر گذار از پوریا مظفری درباره تصمیمات مهم زندگی که با عقل یا عشق گرفته می شودند و نظر جف پترسون رییس آمازون