قهرمان فوق العاده رشته بدنسانی در جهان «هادی چوپان» در این کلیپ احساسی ارادت قلبی خود به ایران را ابراز می کند.