دکتر رشید کاکاوند با خوانش شعری از حضرت حافظ به اعجاز خاص وی در شعر می پردازد در برنامه کتاب باز سروش صحت