روزهای سخت قسمت اول؛ روزهای سختی که گذشت و ظرفیت تولیدمان بیشتر شد، کلیپی در راستای حمایت از تولیدات داخلی و در این برهه لوازم خانگی ساخت ایران