تو خیابون زیر نور چراغا، ساعتم از نصف شب هم گذشته بود، جز من و تنهایی و پیاده رو، خبر از عابر دیگه ای نبود، بادی که درختارو تکون میداد؛ با صدای مهدی احمدوند از ترانه دلتنگی برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ