ناصر فیض، شاعر طنزپرداز، نیز از جمله شاعرانی است که در این حوزه طبع‌ آزمایی کرده است. بخشی از سروده‌های او؛ کردم روانه هرچه پسر داشتم به شهر، باشد کزان میانه یکی کارگر شود، با آب روشن می عارفی طهارت کرد، و رفته‌ رفته به این کار زشت عادت کرد.