سخنان آیت الله جوادی آملی با موضوع امید بستن به خدا و توکل به او و قطع امید از دیگران که باعث برکات می شود.