توضیحات سجاد وزیر ورزش درباره بازی ایران و کره بدون تماشاگر