یه روش در بافت فرشینه برای اینکه درز کارتون مشخص نباشه، اینم یه روش دیگه.