لقمه اندازه دهنت بردار تو حلقت گیر نکنه، بردن اسم رهبر ما لیاقت می خواد...