الیس الله بکاف عبده آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟!