گنجشک کوچولو همیشه توی حیاط می اومد و روی بند رخت می نشست و براش آواز می خوند اون هم گنجشک رو تاب می داد؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت قیچی که دنبال کار می گشت.