همیشه وقتی گردبافی میکنیم خط درز پیداشده وزیبایی کارمون کم میشه، اگر میخوایدخط شروع کارتون درگردبافی مشخص نباشه از تکنیک بالا استفاده کنید.