آموزش پخت والک پلو توسط خانم امینی در بخش آشپزی برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما.