آموزش دمنوشی مناسب برای تقویت کبد در برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما.