یه عالمه گریه به روضه بدهکارم تا خوب نشه زخمات دست بر نمیدارم.