فقط نه دست زمین دور مانده از حرمت؛ نسیم هم نرسیده به درک پرچم تو.