آیا موفقیت های ورزشی ایران متکی به افراد است و یا حتی این موفقیت ها شانسی است؟