سخنرانی کوتاه آیت الله جوادی آملی در مورد ایجاد تولید و اشتغال، کفاره گناهان بزرگ.