بازی کاردستی افزایش دقت تمرکز، بازی جالب با در بطری مناسب 4 سال به بالا.