بخاری گفت به پنکه، چه خوبه که تو سردی، تاحالا بچه ها رو جیز نکردی، توی دل من رو ببین آتیشه، بچه ها میترسن ازم، همیشه تتهای تنها گوشه اتاقم، همیشه داغ داغم، دلم میخواد این آتیشا باد بشن؛ شعر بخاری و پنکه