در کلیپ آموزشی کاردستی دسته گل پاییزی برای دسته گل پاییزی مواد زیر نیازه، مقوا که برای پایه استفاده میشه، چسب، و برجستگی ها که از بلوط، برگ های خشک و انواع گل های خشک شده و مهره ها استفاده میشه.