می گویند دلتنگ نباش، انگار به آب می گویند خیس نباش؛ کلیپ استوری درگذشت عزیزان برای وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام