نمی دانم من پروانه بودم که خوابم برد یا انسانی بود با رویای پروانهای؛ سکانسی رمانتیک از سریال مدار صفر درجه به کارگردانی حسن فتحی و بازی شهاب حسینی