توضیحاتی درباره یک قالی صد ساله با گره فارس بافت و نقش لچک ترنج این فرش موزه فرش ملی ایران نگهداری می شود. احتمالا بافنده آن عبدالرحیم شورشی است از قالیبافان اصفهان بوده است و طراح قالی میرزا آقای امامی بوده است.