در خیاطی لباس دوختن کش به پارچه و لباس به این راحتی هم نیست اما با این ترفند می تونید خیلی راحت این کار رو انجام بدید.