نگه داشتن یک زن بلد بودن میخواهد! یک زن از تمام مردانگی یک مرد، هیچ نمیخواهد جز یک خیال راحت که همانطور که هست بی‌ هیچ توقع و پنهان کاری دوستش بدارد ...