سیستم خانواده از مهم ترین سیستم های جامعه می باشد که بر اساس ازدواج دو جنس، مخالف با یکدیگر تشکیل می شود و حفظ و تداوم آن از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.