هر فصلی یه سری تدابیر خاص خودش رو داره، گرما یه جور ، سرما یه جور دیگه. اعتدال هوا هم یه مدل دیگه ... باید به ساز ماه و فصل و سال رقصید. پاییز تون زیباتر از هر سال و تنتون همـیشه سلامت