نکاتی که باید برای استفاده از فرهای برقی خونگی رعایت بشه.