روایت پوریا مظفریان از یک ایرانی که نفر سوم جهانه در رشته کوهنوردی حرفه ای با دو پای مصنوعی و نتیجه گیری محدودیت ذهنی در عمل انسان در یک کلیپ انگیزشی عالی