با یک خدایی طرفیم که جوری از حال دلت باخبره که استغفرالله نگفته میبخشدت؛ کلیپی از صحبت های آقا مجتبی تهرانی درباره توبه مقبول