کلیپی در مورد مقایسه دو شخصی که یکی در کارهایش منظم هست و نماز خود را به موقع می خواند و دیگری که خواب می ماند و از انجام کارهایش باز می ماند.