آب دست‌تونه بذارید زمین و این پست‌و برسونید به پدرمادرا، مخصوصا اونایی که نوجوان دارن توی خونه! اینو هم از اهل فن بپذیرید که مظلوم یا خجالتی یا درس‌خون و ساده بودن بچه‌ای نمی‌تونه مانع از زبونه‌کشیدن نیازهاش بعد از بلوغ بشه! این‌که شما چقدر در جریانش قرار می‌گیرید البته بحث دیگریه.