برای عبادت و بندگی در پیشگاه خداوند مهربان و گزاردن نماز، باید ابتدا خود را پاکیزه کرده، وضو بگیریم. وضو گرفتن نشانه ی پاک شدن جسم از آلودگی ها است تمرینی برای پاکی روح و درون انسان است.