همگی یه روز با هم دیگه، رفته بودیم به گردش، عروسک ناز و خوشگلم، انگاری بوده سردش، کلیپ شاد عروسکم سرما خورده برای کودکان